Trường Tiểu học Vinschool (Miền Bắc)

Dưới đây là thực đơn tháng 05/2018 dành cho học sinh Khối Tiểu học. 
(*) Thực đơn có thể được điều chỉnh tùy theo tình hình thực tế nhưng không làm ảnh hưởng đến hàm lượng dinh dưỡng của học sinh.