Tiết mục Vinh quy bái tổ - Hội diễn chào mừng ngày 20/11