(Vinschool Central Park) Giao lưu âm nhạc không biên giới - Tác phẩm "Bèo dạt mây trôi"