(Vinschool Central Park) Giao lưu âm nhạc không biên giới - Tác phẩm "Look at the world"