(Vinschool Central Park) Nhịp điệu của sách - Điệu nhảy 54 dân tộc Việt Nam - Khối 4