(Vinschool Central Park) Tháng Vinsers văn minh - Giải I - 6A1