(Vinschool Central Park) Tháng Vinsers văn minh - Giải II - 6A3