(Vinschool Central Park) Tháng Vinsers văn minh - Giải III - 6B4