Sự kiệnTiểu học

Học sinh Tiểu học đi dã ngoại

- Thời gian: Khối 1: Từ ngày 3/11/2016 đến ngày 8/11/2016.
                      Khối 2: Từ ngày 27/10/2016 đến ngày 2/11/2016.
                      Khối 3: Từ ngày 24/10/20116 đến ngày 26/10/2016.
                      Khối 4: Từ ngày 14/11/2016 đến ngày 15/11/2016.
                      Khối 5: Từ ngày 16/11/2016 đến ngày 17/11/2016.
- Địa điểm:  Khu du lịch Eco Garden.